راهنمای استفاده

نحوه ثبت نام
مشاهده

برای

خرید ارز دیجیتال

و فروش آن ابتدا باید در سایت والکس ثبت نام کنید.
1- برای ثبت نام، اﺑﺘﺪا ﺑﻪ آدرس وﺑﺴﺎﯾﺖ والکس ﺑﺮوﯾﺪ (https://www.wallex.market) راهنمای استفاده از والکس
2- ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ. راهنمای استفاده از والکس
3- ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯿﺸﻮد ، ﻟﻄﻔﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ دﻗﺖ وارد ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﺪه << ﺛﺒﺖ ﻧﺎم >> ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ. راهنمای استفاده از والکس
4- ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ارﺳﺎل ﺻﺤﯿﺢ اﻃﻼﻋﺎت، به پنل کاربری خود وارد می شوید . لازم به ذکر است پس از ثبت نام ، لینک فعال سازی ایمیل به ایمیل شما ارسال می شود.
نحوه احراز هویت
مشاهده

1- ﭘﺲ ازﺛﺒﺖ ﻧﺎم در والکس ،برای استفاده از امکانات سامانه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺣﺮاز هویت را ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم داده و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ(قبل از تایید توسط مدیر نمی‌توانید به خرید ارز دیجیتال یا فروش آن بپردازید): راهنمای استفاده از والکس
2- گام اول اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺧﻮد ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ، ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ، آدرس، شماره موبایل و تلفن ثابت را ﺑﻪ دﻗﺖ و ﺪرﺳﺘﯽ وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ: راهنمای استفاده از والکس
3- در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اطلاعات مالی ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. دقت کنید که این حساب بانکی به نام شما باید باشد: راهنمای استفاده از والکس
4- در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻨﺎد ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺧﻮد را درﺳﺎﯾﺖ والکس ﺑﺎرﮔﺬاری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ روی ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ را ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ : راهنمای استفاده از والکس
5- قسمت آخر برای ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ همراه شما پیامکی ارسال می شود، کد تایید را وارد نمایید: راهنمای استفاده از والکس 6- ﻣرحله اوﻟﯿﻪ اﺣﺮاز هویت تمام شد وبا ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ می توانید از خدمات والکس استفاده کنید.
نحوه خرید و فروش (معامله سریع)
مشاهده
ﺧﺮﯾﺪ سریع
1- بازار ارز دیجیتالی را که می خواهید خرید سریع انجام دهید انتخاب کنید.(برای مثال بازار بیت کوین) راهنمای استفاده از والکس
2- ﮔﺰﯾﻨﻪ " خرید سریع" اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. راهنمای استفاده از والکس
3- مقدار ارز دیجیتال یا حجم پول را برای خرید وارد کنید و بر روی دکمه خرید کلیک کنید.
فروش سریع
1- بازار ارز دیجیتالی را که می خواهید فروش سریع انجام دهید انتخاب کنید.(برای مثال بیت کوین) راهنمای استفاده از والکس
2- ﮔﺰﯾﻨﻪ " فروش سریع" اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. راهنمای استفاده از والکس
3- مقدار ارز دیجیتال یا حجم پول را برای فروش وارد کنید دکمه فروش را کلیک کنید.
نحوه خرید و فروش (معامله حرفه ای)
مشاهده

ارز دیجیتالی که می خواهید معامله کنید به یکی از دو صورتی که در شکل مشخص شده انتخاب کنید. راهنمای استفاده از والکس
ﺑﺮای راحتی در آﻣﻮزش ﻣﻮارد اﺻﻠﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ 5 ﺑﺨﺶ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ هر ﯾﮏ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
1- ﻧﻤﻮدار ﻗﯿﻤﺖ:
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم هر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، زﻣﺎن و ﻗﯿﻤﺖ آن در اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و روی آن می توانید با ابزاری که در کنار نمودار است تحلیل قیمت انجام دهید. راهنمای استفاده از والکس
2- ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش خرید ارز دیجیتال:
در این ﺑﺨﺶ شما ﻣﯽ ﺗﻮاﻧید یک آگهی خرید با ﻣﻘﺪار و قیمت دلخواه ﺧﻮد ثبت کنید و زمان انقضا برای آگهی تعیین کنید وﻫﺮ زﻣﺎن کاربر دیگری ﺑا ﻗﯿﻤﺖ شما موافق بود، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻧﺠﺎم خواهد ﺷﺪ. راهنمای استفاده از والکس
پس از ثبت، آگهی شما در جمع آگهی خریداران قرار میگیرد: راهنمای استفاده از والکس
3- ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش فروش ارز دیجیتال:
در ﺑﺨﺶ شما ﻣﯽ ﺗﻮاﻧید یک آگهی فروش با ﻣﻘﺪار و قیمت دلخواه ﺧﻮد ثبت کنید و زمان انقضا برای آگهی تعیین کنید و هر زﻣﺎن کاربر دیگری ﺑا ﻗﯿﻤﺖ شما موافق بود، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻧﺠﺎم خواهد ﺷﺪ. راهنمای استفاده از والکس
پس از ثبت، آگهی شما در جمع آگهی فروشندگان قرار میگیرد: راهنمای استفاده از والکس
4- مشاهده معاملات:
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻟﯿﺴﺖ 24 ساعت اخیرمعاملات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ‌ﺷﻮد. رﻧﮓ سبز ﻧﺸﺎن دهنده اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻟﯿﺴﺖ معاملات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﺮﯾﺪ و رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه و ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ واﺣﺪ ارز دیجیتال در زﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. راهنمای استفاده از والکس
5- در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﻔﺎرش هایی ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ثبت آگهی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﯾﺪ را مشاهده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و هر زﻣﺎن ﮐﻪ بخواهید ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن ها را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﺳﻔﺎرﺷﯽ داﺷﺘﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد، ﺳﻔﺎرش ﺷﻤﺎ معامله ﺷﺪه اﺳﺖ و یا آگهی شما زمان انقضا داشته است و زمان آن به پایان رسیده است. راهنمای استفاده از والکس
واریز و برداشت ارز دیجیتال
مشاهده

برای فروش ارز دیجیتال ابتدا باید حساب خود را در والکس شارژ کنید.
واریز ارز دیجیتال:
1- کیف پول را انتخاب کنید. راهنمای استفاده از والکس
2- روی دکمه واریز در کیف پول ارز دیجیتالی که می خوهید انتقال دهید کلیک کنید.(برای مثال بیت کوین) راهنمای استفاده از والکس
3- آدرس مورد نظر خود را در کادر مشخص شده کپی کنید. آدرس را در کیف پول ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت یک رشته کد و QR ﮐﺪ اراﯾﻪ ﺷﺪه است. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ: راهنمای استفاده از والکس
4- آدرس خود را برای واریز استفاده کنید
5- پس از واریز در این قسمت منتظر تایید شبکه باشید تا پس از تایید به کیف پول شما اضافه می شود.
6- آخرین واریزی های خود را در این قسمت مشاهده کنید: راهنمای استفاده از والکس
برداشت ارز دیجیتال:
1- کیف پول را انتخاب کنید. راهنمای استفاده از والکس
2- روی دکمه برداشت در کیف پول ارز دیجیتال مورد نظرخود کلیک کنید.(برای مثال بیتکوین) راهنمای استفاده از والکس
3- مقدارارز دیجیتال مورد نظر خود را در کادر مشخص شده در شکل وارد کنید و سپس آدرس کیف پولی که می خواهید به آن واریز کنید وارد کنید ودرخواست خود را ثبت کنید. راهنمای استفاده از والکس
4- کد امنیتی برای شما ارسال می شود و در کادروارد نمایید. راهنمای استفاده از والکس
5- منتظر تایید ادمین باشید
6- تاریخچه آخرین برداشت های خود را در این قسمت مشاهده کنید: راهنمای استفاده از والکس
واریز و برداشت ریالی
مشاهده

برای خرید ارز دیجیتال ابتدا باید حساب خود را در والکس شارژ کنید.
واریز ریالی:
1- کیف پول را انتخاب کنید. راهنمای استفاده از والکس
2- روی دکمه >>واریز<< در کیف پول ریالی کلیک کنید. راهنمای استفاده از والکس
3- مبلغ مورد نظر خود را در کادر مشخص شده در شکل به تومان وارد کنید. راهنمای استفاده از والکس
4- درگاه پرداخت را تکمیل کنید و دقت داشته باشید از کارت بانکی که در سایت ثبت و تایید شده است پرداخت را انجام دهید. راهنمای استفاده از والکس
5- در این قسمت می توانید آخرین واریزی های خود را ببینید. راهنمای استفاده از والکس
برداشت ریالی:
1- کیف پول را انتخاب کنید. راهنمای استفاده از والکس
2- روی دکمه برداشت در کیف پول ریالی کلیک کنید. راهنمای استفاده از والکس
3- مبلغ مورد نظر خود را در کادر مشخص شده در شکل به تومان وارد کنید و سپس از بین شماره شبایی که در سایت ثبت شده است یکی را انتخاب کنید و دکمه ایجاد درخواست کلیک کنید. راهنمای استفاده از والکس
4- کد امنیتی برای شما ارسال می شود و در کادروارد نمایید. راهنمای استفاده از والکس
5- منتظر تایید ادمین باشید.
6- در این قسمت می توانید وضعیت آخرین برداشت های خود را ببینید. راهنمای استفاده از والکس